Genel Veri Koruma Yönetmeliği

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)


Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği içinde kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen önemli ve geniş kapsamlı bir yönetmeliktir. Peki bu düzenlemenin arkasında tam olarak ne var? Bu blog yazısında, GDPR’nin neden yürürlüğe girdiği, hedeflerinin neler olduğu, tüketicilerin GDPR kapsamında hangi haklara sahip olduğu ve şirketlerin bu düzenleme kapsamında hangi yükümlülüklere sahip olduğu gibi çeşitli yönlerine bakacağız. Ayrıca GDPR’nin şirketleri nasıl etkilediğine ve düzenlemelere uymak için ne gibi önlemler almaları gerektiğine de bakacağız. Öyleyse gelin birlikte Genel Veri Koruma Yönetmeliği dünyasına dalalım.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği nedir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren bir Avrupa Birliği düzenlemesidir. Veri koruma hukukunda önemli bir kilometre taşı olan bu düzenleme, tüm AB vatandaşları için kişisel verilerin korunmasını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. GDPR, önceki veri koruma yönergelerinin ve yasalarının yerini almaktadır ve kişisel verileri işleyen şirketler, kuruluşlar ve bireyler üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

GDPR’nin temel amaçlarından biri, bireylerin kişisel verilerine ilişkin hak ve özgürlüklerini korumaktır. Bu, kendi verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi alma hakkını, yanlış verilerin düzeltilmesi hakkını ve kendi verilerinizin silinmesi hakkını içerir. GDPR ayrıca tüketicilerin kişisel bilgileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamakta ve verilerin işlenmesinde şeffaflık ve güven yaratmaktadır.

Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün bir diğer önemli hedefi de verilerin Avrupa Birliği içerisinde serbest ve engelsiz dolaşımını sağlamaktır. Tüm AB üye ülkelerinde veri koruma yasalarının standartlaştırılması, kişisel verilerin korunması için tek tip bir çerçeve oluşturacaktır. Bu, şirketlerin Avrupa tek pazarında iş yapmasını kolaylaştırır ve AB’nin rekabet gücüne katkıda bulunur.

 • GDPR’nin şirketler üzerinde de etkisi vardır ve onlara yeni yükümlülükler ve sorumluluklar yüklemektedir. Şirketler, verileri korumak için uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri uyguladıklarından emin olmalıdır. Bu, örneğin, veri sahiplerinin hak ve özgürlüklerine yönelik riskleri değerlendirmek için veri koruma etki değerlendirmelerinin yapılmasını içerir.
 • GDPR ayrıca şirketlerin bilgi yükümlülükleri için katı gereklilikler ortaya koymaktadır. Şirketler, kişisel verilerin işlenmesi hakkında şeffaf bilgi sağlamalı ve gerektiğinde veri sahiplerinin rızasını almalıdır. Şirketlerin GDPR’ye uyum sağlamak ve para cezalarından veya diğer yasal sonuçlardan kaçınmak için veri koruma politikalarını ve prosedürlerini güncellemeleri önemlidir.
GDPR’nin tüketiciler için avantajları GDPR’nin şirketler için avantajları
 • Kendi verileriniz üzerinde daha fazla kontrol
 • Verilerin işlenmesinde şeffaflık ve güven
 • AB’de kişisel verilerin standartlaştırılmış koruması
 • Bilgi edinme, düzeltme ve silme hakkı
 • AB içindeki veri trafiğinin kolaylaştırılması
 • Veri koruma için standartlaştırılmış çerçeve
 • Avrupa pazarında rekabet gücü
 • Daha iyi güvenlik ve veri koruma önlemleri

Genel Veri Koruma Yönetmeliği neden yürürlüğe girdi?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren bir Avrupa yönetmeliğidir. Bunların tanıtımı, bu blog yazısında daha ayrıntılı olarak açıklanan çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır.

GDPR’nin yürürlüğe girmesinin ana nedenlerinden biri, Avrupa’da veri korumasının güçlendirilmesi ihtiyacıydı. Teknolojinin ilerlemesi ve büyük veri kullanımının artmasıyla birlikte, kişisel verilerin korunmasını sağlamak için yeni bir düzenleme oluşturulması gerekiyordu.

Avrupa Birliği içerisinde veri koruma düzenlemelerinin uyumlaştırılması da önemli bir husustur. Daha önce, üye devletlerin veri koruma konusunda farklı düzenlemeleri ve yasaları vardı ve bu da verilerin AB içinde serbest dolaşımını engelliyordu. GDPR artık tüm AB üye ülkeleri için geçerli olan standartlaştırılmış bir kurallar bütünü oluşturmaktadır.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin amaçları nelerdir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin amaçları nelerdir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren bir AB yönetmeliğidir. AB vatandaşları için veri koruma ve veri güvenliğini güçlendirmek ve Avrupa Birliği genelinde tek tip standartlar oluşturmak amacıyla uygulamaya konmuştur. GDPR’nin birkaç özel hedefi vardır:

 1. Bireysel veri korumasının güçlendirilmesi: GDPR, AB vatandaşlarına kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlamakta ve bu verilerin işlenmesiyle bağlantılı haklarını genişletmektedir. Veri sahipleri artık verilerini görüntüleme, düzeltme ve belirli durumlarda sildirme hakkına sahiptir.
 2. Geliştirilmiş şeffaflık: Şirketler artık hangi kişisel verileri topladıklarını ve bunları nasıl işlediklerini açık ve anlaşılır bir şekilde belirtmelidir. GDPR ayrıca şirketleri veri işlemenin amacını ve bunun yasal dayanağını belirtmekle yükümlü kılmaktadır.
 3. Şirketlerin hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi: GDPR, şirketlerin kişisel verilerin doğru şekilde işlenmesinden sorumlu olmasını öngörmektedir. Yeterli düzeyde veri koruması sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almalısınız.

Bu hedefler doğrultusunda GDPR, AB vatandaşlarının gizlilik ve kişisel verilerinin daha iyi korunmasını ve şirketlerin bu verileri daha şeffaf ve sorumlu bir şekilde ele almasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında tüketiciler hangi haklara sahiptir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), kişisel verilerin korunmasını düzenleyen bir Avrupa yönetmeliğidir. Söz konusu düzenleme 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve AB vatandaşlarının kişisel verilerini işleyen tüm şirket ve kuruluşlar için geçerlidir. GDPR’nin temel amacı, tüketicilerin veri koruma ile ilgili haklarını güçlendirmek ve kişisel verilerinin güvenli ve gizli kalmasını sağlamaktır.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında tüketiciler, kişisel verileri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayan bir dizi hakka sahiptir. Önemli bir husus da bilgi edinme hakkıdır. Şirketler, tüketicilere verilerinin nasıl kullanıldığı ve bu verilere kimlerin erişebildiği hakkında kapsamlı bilgi sağlamalıdır. Bu bilgiler açık ve anlaşılır bir dille verilmelidir.

GDPR kapsamındaki bir diğer önemli hak da erişim hakkıdır. Tüketiciler, şirketlerden verilerinin işlenip işlenmediğine dair teyit alma ve işleniyorsa bu verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Ayrıca, yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesini ve belirli koşullar altında verilerinizin silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.

GDPR ayrıca tüketicilere verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkı da vermektedir. Verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etme ve verilerinizin halka açık dizinlerden kaldırılmasını isteme hakkına sahipsiniz. Tüketiciler ayrıca verilerinin işlenmesine verdikleri onayı istedikleri zaman geri çekme hakkına sahiptir.

 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne uyum sağlamak için şirketlerin belirli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin yasal ve şeffaf bir şekilde işlendiğinden ve verilerin korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alındığından emin olmalısınız. Şirketler ayrıca belirli kriterleri yerine getirmeleri halinde bir veri koruma görevlisi atamak zorundadır.
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği, AB vatandaşlarının kişisel verilerini işleyen dünya çapındaki şirketleri etkilemektedir. Şirketler, yüksek para cezalarından kaçınmak için GDPR hükümlerine uyduklarından emin olmalıdır. GDPR ayrıca şirketlerin veri koruma yönergelerini gözden geçirmelerine ve kişisel verileri nasıl işledikleri hakkında daha şeffaf bilgiler sunmalarına yol açmıştır.
Görevler Haklar
Bilgilendirme yükümlülüğü Bilgi edinme hakkı
Veri güvenliği Erişim hakkı
Veri Koruma Görevlisi İtiraz hakkı
İptal hakkı

Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında şirketlerin yükümlülükleri nelerdir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren bir Avrupa yönetmeliğidir. Amacı, Avrupa Birliği (AB) içerisinde veri korumasını standartlaştırmak ve güçlendirmektir. Şirketler, büyüklükleri veya sektörleri ne olursa olsun, GDPR hükümlerine uymak ve kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Şirketlerin Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında sahip olduğu temel yükümlülüklerden biri, kişisel verilerin işlenmesi için şeffaf ve yasal olarak geçerli bir temel oluşturmaktır. Bu aynı zamanda veri işlemenin amaçları ve gerçekleştirildiği yasal dayanak hakkında net bilgiler içerir.

GDPR’nin bir diğer önemli yönü de veri korumanın en başından itibaren bir şirketin teknik ve organizasyonel süreçlerine entegre edilmesidir. Şirketler, kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve veri ihlallerini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini almalıdır. Ayrıca GDPR’ye uygunluğu izlemekten sorumlu bir veri koruma görevlisi atamanız gerekir.

 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında şirketlerin yükümlülüklerini gösteren bir tablo:
Zorunlu Açıklama
Rıza Şirketler, kişisel verilerini işlemeden önce veri sahiplerinden geçerli bir onay almalıdır.
Veri minimizasyonu Şirketler yalnızca belirli bir amaç için gerekli olan kişisel verileri işleyebilir ve saklayabilir.
Hesap Verebilirlik Şirketler, GDPR’nin veri koruma ilkelerine ve düzenlemelerine uyduklarını kanıtlayabilmelidir.
Veri ihlallerinin bildirilmesi Şirketler veri ihlallerini 72 saat içinde yetkili denetim makamına bildirmelidir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği şirketleri nasıl etkiliyor?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) şirketler üzerinde etkisi olan önemli bir düzenlemedir. Tüketicilerin veri koruması ve gizliliğini korumak ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) veri işleme faaliyetleri için yasal bir çerçeve oluşturmak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

GDPR’nin amaçlarından biri tüketicilerin gizlilik hakkını güçlendirmek ve kişisel verilerin korunmasını sağlamaktır. Bu, şirketlerin verilerini işlemeden önce veri sahiplerinin rızasını aldıklarından emin olmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Şirketler, kişisel verilerin amaçları ve kullanımı hakkında şeffaf ve açık bilgiler sağlamalıdır.

GDPR’nin bir diğer amacı da tüketicilere verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlamaktır. Yönetmeliğe göre, tüketiciler verilerini görüntüleme, düzeltme ve silme hakkına sahiptir. Şirketler, tüketicilerin veri koruma haklarına saygı gösterdiklerinden ve kişisel verilerine ilişkin taleplerini işleme aldıklarından emin olmalıdır.

Tüketici hakları Açıklama
Erişim hakkı Tüketiciler, bir şirketin kendileri hakkında hangi kişisel verileri sakladığı ve bunların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.
Düzeltme hakkı Tüketiciler yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.
İptal hakkı Tüketiciler, toplandıkları amaçlar için artık gerekli olmadıkları takdirde kişisel verilerinin silinmesini isteme hakkına sahiptir.

Sıkça sorulan sorular

Genel Veri Koruma Yönetmeliği nedir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), kişisel verilerin korunmasını düzenleyen ve tüm AB üye ülkeleri için standartlaştırılmış hükümler oluşturan bir AB yönetmeliğidir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği neden yürürlüğe girdi?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, dijital dünyada kişisel verilerin korunmasını iyileştirmek, tüketici güvenini güçlendirmek ve AB’de standart bir veri koruma yasası oluşturmak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin amaçları nelerdir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin çeşitli amaçları vardır. Bu kapsamda kişisel verilerin korunması, AB içerisinde verilerin serbest dolaşımının teşvik edilmesi, tüketici haklarının güçlendirilmesi ve şirketler için veri koruma düzenlemelerinin basitleştirilmesi yer almaktadır.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında tüketiciler hangi haklara sahiptir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliğine göre, tüketiciler kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi edinme, verilerini düzeltme veya silme, işlemeyi kısıtlama ve veri taşınabilirliği hakkına sahiptir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında şirketlerin yükümlülükleri nelerdir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında şirketler, kişisel verileri yasal ve şeffaf bir şekilde işlemek, verilerin güvenliğini sağlamak, veri koruma kılavuzları hazırlamak, bir veri koruma görevlisi atamak ve yönetmeliği ihlal etmeleri halinde yaptırımlarla karşılaşmakla yükümlüdür.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği şirketleri nasıl etkiliyor?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği şirketler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Veri koruma uygulamalarını yeni düzenlemelere uyarlamalı, veri ihlallerini bildirmeli, uygun güvenlik önlemlerini almalı ve işleme faaliyetlerini belgelendirmelidirler. Yönetmeliğin ihlali halinde ağır para cezaları uygulanabilir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin ihlal edilmesinin sonuçları nelerdir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliğini ihlal eden şirketler ağır para cezalarına maruz kalabilir. Cezaların miktarı, suçun türüne, ciddiyetine ve süresine bağlıdır. Şirketler ayrıca etkilenen kişi veya derneklerden tazminat talepleri de alabilirler.

GesetzBlog.com
GesetzBlog.com

Herzlich willkommen auf gesetzblog.com! Ich bin Ali, der Autor hinter diesem Blog. Mit einer Leidenschaft für deutsches Recht teile ich hier aktuelle Entwicklungen, Analysen und Einblicke in die juristische Welt. Als bringe ich mein Fachwissen ein, um komplexe rechtliche Themen verständlich zu erklären und Diskussionen anzuregen. Vielen Dank, dass Sie vorbeischauen, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen die faszinierende Welt des deutschen Rechts zu erkunden.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Gesetz Blog
Logo